Saturday, April 9, 2011

Stored Vars in IDE (Array like functionality)

TC_StoreVars
store ABD:XYZ:123 v
echo ${v}
echo javascript{storedVars['v'].split(':').length}
echo javascript{storedVars['v'].split(':')[2]}

No comments:

Post a Comment